Aukščiausias asociacijos valdymo organas - visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinis narių susirinkimas dvejų metų laikotarpiui renka asociacijos valdybos narius, keičia asociacijos įstatus, nustato stojamojo mokesčio ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką, tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

Asociacijos valdyba – kolegialus valdymo organas. Ji vykdo visuotinio narių susirinkimo pavedimus, priima bei šalina narius, skiria asociacijos direktorių ir buhalterį, sprendžia asociacijos veiklos, turtinius bei finansinius klausimus. Valdybą sudaro 5 nariai, renkami iš Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlytų fizinių asmenų. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

Asociacijos direktorius – vienasmenis valdymo organas. Jis įgyvendina visuotinio narių susirinkimo bei valdybos sprendimus, atstovauja asociaciją įvairiose institucijose, visuomeninėse organizacijose, organizuoja ūkinę ir finansinę asociacijos veiklą.